Späť na Aktaon

Všeobecné obchodné podmienky

47 min.

Všeobecné obchodné podmienky

 1. časť: Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov
 2. časť: Všeobecné obchodné podmienky pre osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi

1. časť: Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov (ďalej len "VOP")

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Týmito VOP sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou Aktaon s.r.o., so sídlom Vyšehradská 12, 851 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46912835, DIČ: 2023651289 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 85554/B, kontaktné tel. č. +421 905 901 604, kontaktná e-mailová adresa: info@aktaon.com, (ďalej len „Predávajúci“) a každou osobou, ktorá je spotrebiteľom a je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim (ďalej len „Kupujúci“), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru. 

1.2. Na účely týchto VOP sa spotrebiteľom v zmysle § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej alebo inej spotrebiteľskej zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ak kupujúci pri nákupe uvedie svoje identifikačné číslo (IČO), považuje sa za podnikateľa, nie spotrebiteľa, pokiaľ neinformuje Predávajúceho inak). Právne vzťahy medzi Predávajúcim a osobou, ktorá nie je spotrebiteľom sa riadia osobitnými všeobecnými obchodnými podmienkami pre osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi.

1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim (ďalej len „Tovar“) uzavretá v zmysle článku 2. týchto VOP (ďalej len „Kúpna zmluva“). Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne na základe Objednávky v Internetovom obchode v zmysle článku 2.1 týchto VOP sa považuje za kúpnu zmluvu uzatvorenú na diaľku v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku“)

1.4. Všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniknuté v súvislosti s Kúpnou zmluvou sa riadia Kúpnou zmluvou, týmito VOP a reklamačným poriadkom Predávajúceho (ďalej len „Reklamačný poriadok") v tomto poradí, príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), Zákona o ochrane spotrebiteľa,  a v niektorých prípadoch zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v platnom znení. 

2. Spôsob objednania Tovaru a uzavretie Kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci si môže objednať Tovar prostredníctvom vyplnenia elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho www.aktaon.com (ďalej len "Internetový obchod") (ďalej len „Objednávka“), a to spôsobom určeným v nasledovných ustanoveniach tohto článku VOP.

2.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v Objednávke. Pred definitívnym odoslaním Objednávky má Kupujúci možnosť Objednávku a zadané údaje skontrolovať a prípadne zmeniť. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Nákupný košík“ alebo „Doprava a platba“, ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov v rámci vypĺňania Objednávky, kde danú zmenu údajov Kupujúci môže vykonať. Po prekontrolovaní zadaných údajov a ich prípadnej zmene zo strany Kupujúceho, Kupujúci definitívne potvrdí Objednávku tlačidlom „Potvrdiť objednávku s povinnosťou platby“. Najneskôr pred definitívnym potvrdením Objednávky podľa predchádzajúcej vety je Kupujúci povinný registrovať sa alebo prihlásiť sa (ak už je registrovaný) do zákazníckeho portálu Predávajúceho v Internetovom obchode (ďalej len „Zákaznícky portál“). 

2.3. Objednávka doručená Predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

2.4. Objednávka sa považuje za doručenú Predávajúcemu, ak dôjde Predávajúcemu (dostane sa do sféry jeho dispozície) a bude obsahovať všetky požadované údaje, najmä meno a priezvisko Kupujúceho; dodaciu a fakturačnú adresu Kupujúceho; e-mailový a telefonický kontakt na Kupujúceho; názov objednávaného Tovaru; množstvo objednaného Tovaru; zvolený spôsob dodania objednaného Tovaru a čas dodania Tovaru (ak má Kupujúci na výber možnosť voľby času dodania Tovaru), príp. ďalšie údaje vyžadované v zmysle Objednávky (napr. meno, priezvisko a telefónne číslo osoby oprávnenej prevziať dodaný Tovar, tzv. Kontakt). 

2.5. Ak Kupujúci Objednávku zaslal Predávajúcemu prostredníctvom Zákazníckeho portálu, Predávajúci sa zaväzuje zaslať Kupujúcemu bezodkladne po prijatí Objednávky oznámenie o jej prijatí. Toto oznámenie, ktoré sa zasiela automaticky po prijatí do Zákazníckeho portálu, sa nepovažuje za záväznú Akceptáciu Objednávky v zmysle článku 2.7 týchto VOP a plní len informačné účely pre potreby Kupujúceho o tom, že jeho Objednávka bola doručená do Internetového obchodu.

2.6. Doručenou Objednávkou je Kupujúci viazaný. K účinnému odvolaniu Objednávky zo strany Kupujúceho dôjde len v prípade, ak toto odvolanie dôjde na e-mail Predávajúceho info@aktaon.com, resp. na e-mail zástupcu Predávajúceho priradeného Kupujúcemu (dostane sa do sféry dispozície Predávajúceho) skôr, ako Predávajúci uskutoční Akceptáciu Objednávky Kupujúceho v zmysle článku 2.7 týchto VOP. 

2.7. Predávajúci potvrdí záväzné prijatie Objednávky Kupujúceho v e-maile zaslanom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke (ďalej len „Akceptácia Objednávky“). 

2.8. Pri predaji v obchode, ktorému nepredchádzala Objednávka a pri ktorom bola Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnutá a uzavretá v rámci súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a Kupujúceho na predajnom mieste Predávajúceho, sa Kúpna zmluva považuje za uzavretú prevzatím Tovaru a zaplatením Kúpnej ceny Kupujúcim. 

2.9. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa považuje za uzavretú momentom, kedy Akceptácia Objednávky dôjde Kupujúcemu (dostane sa do sféry jeho dispozície). 

2.10. Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že za podmienok stanovených v týchto VOP Kupujúcemu odovzdá Tovar, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy, a prevedie na neho vlastnícke právo k Tovaru a Kupujúci sa zaväzuje, že Tovar prevezme a riadne a včas zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu podľa čl. 3 týchto VOP (ďalej len "Kúpna cena").

2.11. Predávajúci si vyhradzuje právo neuskutočniť Akceptáciu Objednávky, ak v Internetovom obchode bola uvedená chybne cena, popis Tovaru alebo vložený nesprávny obrázok Tovaru, alebo ak Predávajúci z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti Tovaru alebo z dôvodu, že sa výrazným spôsobom zmenila cena Tovaru zo strany výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa Tovaru, z dôvodov vyššej moci alebo v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého možného úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v Kúpnej cene Tovaru uvedenej v okamihu uskutočnenia, resp. odoslania Objednávky, alebo dodať Tovar zodpovedajúci popisu Tovaru uvedenému v Internetovom obchode v okamihu uskutočnenia, resp. odoslania Objednávky alebo dodať Tovar v dodacej lehote určenej podľa týchto VOP, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak, napr. na náhradnom plnení alebo inej dodacej lehote. O neuskutočnení Akceptácie Objednávky Predávajúcim z dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete bude Predávajúci bezodkladne informovať Kupujúceho emailom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedené/ú v Objednávke.

2.12. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy uzavretej na základe Objednávky z dôvodu vypredania zásob Tovaru alebo nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru v Kúpnej zmluve prerušil výrobu Tovaru alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v cene Tovaru dohodnutej v Kúpnej zmluve alebo dodať Tovar zodpovedajúci popisu Tovaru podľa Kúpnej zmluvy alebo dodať Tovar v dodacej lehote určenej podľa týchto VOP, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak, napr. na náhradnom plnení alebo inej dodacej lehote. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Kupujúceho a v lehote 14 dní odo dňa odoslania oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy vrátiť Kupujúcemu zaplatenú Kúpnu cenu alebo preddavok a zaplatené súvisiace poplatky rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri svojej platbe. Ak Predávajúci vráti Kupujúcemu Kúpnu cenu alebo preddavok a zaplatené súvisiace poplatky prevodom na bankový účet Kupujúceho, Predávajúci si splní povinnosť vrátenia Kúpnej ceny, preddavku a prípadných poplatkov momentom, keď zadá príkaz na úhradu v tejto výške svojej banke. Predávajúci nezodpovedá za to, ak vrátené peňažné prostriedky neboli pripísané na účet Kupujúceho vo vyššie uvedenej lehote z dôvodov, ktoré nemohol ovplyvniť, najmä v prípadoch pochybenia na strane banky Predávajúceho alebo banky Kupujúceho alebo zlyhania bankového systému. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

2.13. Predávajúci sa zaväzuje, že pri Tovare v rámci zverejnenej ponuky v Internetovom obchode bude pravidelne informovať o aktuálnych obmedzeniach dodania Tovaru, ak takéto obmedzenia vzniknú.

2.14. Pri prebiehajúcej predajnej akcii Predávajúceho sa Kúpna zmluva riadi okrem týchto VOP aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. 

3. Cena a platobné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný za Tovar, ktorého Objednávka bola Predávajúcim akceptovaná v zmysle článku 2.7 týchto VOP, zaplatiť riadne a včas Kúpnu cenu. V Kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného Tovaru a ďalšie náklady a poplatky spojené s dodaním Tovaru, napr. náklady na vratné obaly alebo neštandardné balenie alebo iné náklady a poplatky súvisiace s dodaním Tovaru (ďalej len "Náklady za dodanie"). Informácia o podmienkach dopravy Tovaru je uvedená v čl. 6 týchto VOP. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že popri Kúpnej cene je povinný uhradiť Predávajúcemu aj Náklady na dodanie zakúpeného Tovaru v zmysle článku 6 týchto VOP.

3.2. Pri uzatváraní Kúpnej zmluvy osobne priamo na predajnom mieste Predávajúceho je Kúpnou cenou cena s príslušnou daňou z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH") uvedená na príslušnej cenovke nachádzajúcej sa na predajnom mieste Predávajúceho vzťahujúcej sa na Tovar, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy. 

3.3. Ak si Kupujúci objednal Tovar prostredníctvom Objednávky, Kúpna cena je cena s DPH uvedená v Internetovom obchode k vybranému Tovaru v čase uskutočnenia, resp. odoslania Objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.

3.4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien uvedených v Internetovom obchode bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. Predávajúci odporúča Kupujúcemu, aby si pred odoslaním Objednávky vždy overil aktuálne ceny za Tovar v Internetovom obchode, najmä pri Tovare, ktorý sa skladá z materiálov s podielom farebných kovov, železa, PVC vyšším ako 30%.

3.5. Predávajúci je oprávnený predložiť Kupujúcemu cenovú ponuku (ďalej len "Cenová ponuka"). Cena za Tovar uvedená v Cenovej ponuke sa môže líšiť od cien uvedených v Internetovom obchode. Cenová ponuka obsahuje informáciu o dobe platnosti Cenovej ponuky a konkrétne podmienky, za splnenia ktorých platí cena uvedená v Cenovej ponuke, prípadne podmienky umožňujúce zmenu Kúpnej ceny. V prípade, že Kupujúci má záujem akceptovať Cenovú ponuku, vytvorí Objednávku v Internetovom obchode, pričom na Akceptáciu Objednávky a Kúpnu zmluvu sa aplikujú ustanovenia čl. 2 týchto VOP.

3.6. Kúpnu cenu a Náklady na dodanie uhradí Kupujúci podľa ním zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v Objednávke. Nižšie uvádzame prehľad možných spôsobov úhrady Kúpnej ceny podľa spôsobu uzavretia Kúpnej zmluvy a spôsobu prevzatia alebo dodania Tovaru:

 1. a) platba v hotovosti pri prevzatí Tovaru na predajnom mieste Predávajúceho; 
 2. b) platba platobnou kartou pri prevzatí Tovaru na predajnom mieste Predávajúceho; 
 3. c) platba na dobierku, t.j. v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty pri prevzatí Tovaru od dopravcu;
 4. d) prevodom na účet Predávajúceho na základe vystavenej zálohovej faktúry. Pokiaľ nie je v zálohovej faktúre uvedené inak, Kupujúci je povinný uhradiť Kúpnu cenu a náklady na dodanie Tovaru do 14 dní odo dňa doručenia zálohovej faktúry;
 5. e) platobnou kartou on-line, pri ktorej ste po vystavení objednávky presmerovaní na bezpečnú platobnú bránu banky podporovanú 3D Secure. Následne zadáte požadované údaje z platobnej karty a po ich autorizácii Vás stránka informuje o úspešnom ukončení objednávky.

3.7. Pri platbe v hotovosti podľa predchádzajúceho článku týchto VOP Predávajúci postupuje v zmysle zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti. 

3.8. Doklad o kúpe  vystavený Predávajúcim, ktorý bude poskytnutý Kupujúcemu spolu s Tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list. 

3.9. V prípade, že Kupujúci nezaplatí Predávajúcemu Kúpnu cenu za T ovar a Náklady na dodanie Tovaru v lehote splatnosti a ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Predávajúcim, ktorá nebude kratšia ako 15 kalendárnych dní, má Predávajúci právo požadovať úrok z omeškania v zákonnej výške za každý deň omeškania a zároveň Predávajúcemu vzniká právo, nie však povinnosť, odstúpiť od Kúpnej zmluvy, resp. čiastočného plnenia, ku ktorému sa omeškanie vzťahuje. Ak Predávajúci využije svoje právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, zmluvné strany sú povinné vrátiť si už navzájom poskytnuté plnenia, t.j. Kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcemu dodaný Tovar. Predávajúci má právo na náhradu škody spôsobenej omeškaním Kupujúceho do výšky, ktorá nie je krytá úrokmi z omeškania.

4. Dodacia lehota

4.1. Pri určovaní dodacej lehoty vychádza Predávajúci z dodávateľsko-odberateľských vzťahov, aktuálnej dostupnosti u dodávateľov, povahy Tovaru a spôsobu objednania Tovaru. 

4.2. Tovar objednaný prostredníctvom Internetového obchodu bude Kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej v Objednávke ako „Doručenie zásielky“ alebo „Očakávaný termín dodania“, ak taká nie je, v lehote uvedenej v Internetovom obchode pri príslušnom Tovare v čase uskutočnenia, resp. odoslania Objednávky alebo v lehote osobitne dohodnutej s Predávajúcim, napr. pri Tovare „na mieru“ (ďalej len „Dodacia lehota“). Do Dodacej lehoty sa započítavajú iba pracovné dni, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade, že Predávajúci nie je schopný dodať Tovar v Dodacej lehote, Kupujúceho informuje a postupuje podľa článku 2.12. týchto VOP.

4.3. Dodacia lehota pri Tovare, ktorého Kúpna cena bude Kupujúcim uhradená pri prevzatí Tovaru v zmysle článku 3.6. písm. a) až c) začína plynúť pracovným dňom nasledujúcim po dni, kedy Predávajúci a Kupujúci uzavreli Kúpnu zmluvu v zmysle čl. 2. týchto VOP. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady Kúpnej ceny za Tovar v zmysle článku 3.6. písm. d), Dodacia lehota začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni, kedy Kupujúci zaplatil Kúpnu cenu vrátane Nákladov na dodanie Tovaru v plnej výške, t.j. momentom pripísania Kúpnej ceny Nákladov na dodanie Tovaru v plnej výške na bankový účet Predávajúceho.

4.4. V prípade, že objednaný Tovar nie je možné dodať v Dodacej lehote a Predávajúci nepostupuje podľa článku 2.12. týchto VOP a neodstúpi od Kúpnej zmluvy, Predávajúci je o tejto skutočnosti povinný Kupujúceho bezodkladne informovať spolu s uvedením informácie o náhradnom termíne dodania Tovaru, prípadne Predávajúci ponúkne Kupujúcemu iný tovar, t.j. ponúkne náhradné plnenie. Náhradný termín dodania Tovaru a náhradné plnenie je Predávajúci oprávnený poskytnúť len so súhlasom Kupujúceho, prípadne Kupujúci môže určiť inú dodatočnú primeranú lehotu na dodanie Tovaru. Po udelení súhlasu Kupujúcim je Predávajúci povinný Kupujúcemu dodať Tovar v náhradnom termíne alebo dodať iný (náhradný) dohodnutý tovar. 

4.5. Ak Predávajúci nesplní svoj záväzok dodať Tovar podľa pôvodne dohodnutej Dodacej lehoty, a zároveň nedodá Tovar ani v dodatočnej primeranej lehote určenej Kupujúcim alebo náhradnom termíne odsúhlasenom Kupujúcim, prípadne nedodá iný Tovar (náhradné plnenie) odsúhlasený Kupujúcim, Kupujúci má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak pred uzavretím Kúpnej zmluvy Kupujúci Predávajúceho v Objednávke výslovne informoval o tom, že dodanie Tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre Kupujúceho osobitne dôležité, a Predávajúci Tovar v tejto lehote Kupujúcemu nedodal, Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie Tovaru.

5. Balenie tovaru

5.1. V prípade, že Tovar je balený vo vratných obaloch alebo na vratných obaloch (káblové cievky a bubny, drevené palety), Kupujúci uhradí popri Kúpnej cene za Tovar aj cenu za vratné obaly uvedenú v čase uskutočnenia, resp. odoslania Objednávky. Pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Predávajúci popri Kúpnej cene za Tovar odkúpi vratné obaly za výkupnú cenu (i) rovnajúcu sa predajnej cene vratných obalov, ak ich Kupujúci vráti a doručí Predávajúcemu do 3 mesiacov (vrátane) odo dňa [doručenia Tovaru a vratných obalov / vystavenia faktúry na Tovar a vratné obaly] Kupujúcemu, (ii) rovnajúcu sa 2/3 predajnej ceny vratných obalov, ak ich Kupujúci vráti a doručí Predávajúcemu v období od 3 do 8 mesiacov (vrátane) odo dňa [doručenia Tovaru a vratných obalov / vystavenia faktúry na Tovar a vratné obaly] Kupujúcemu, alebo (iii) stanovenú vzájomnou dohodou (nie však vo výške presahujúcej 2/3 predajnej ceny vratných obalov), ak ich Kupujúci vráti a doručí Predávajúcemu po uplynutí 8 mesiacov odo dňa [doručenia Tovaru a vratných obalov / vystavenia faktúry na Tovar a vratné obaly] Kupujúcemu.

5.2. Pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci vracia vratné obaly na vlastné náklady po tom, ako vopred oznámi Predávajúcemu požiadavku na vrátenie vratných obalov. Takúto požiadavku môže oznámiť telefonicky, e-mailom na e-mailovú adresu: info@aktaon.com alebo prostredníctvom Zákazníckeho portálu. 

5.3. Kupujúci je povinný vrátiť vratné obaly čisté a nepoškodené, t.j. minimálne v stave, aby ich bolo možné opätovne použiť bez nutnosti ich opravy. V prípade poškodenia Predávajúci posúdi mieru poškodenia a nákladov na opravu, ak je možná, a oznámi Kupujúcemu výšku týchto nákladov. Po vzájomnom odsúhlasení výšky škody bude výkupná cena za vratné obaly stanovená podľa čl. 5.1 týchto VOP znížená o odsúhlasenú výšku škody. V prípade, že medzi Kupujúcim a Predávajúcim nedôjde k dohode o výške škody, Predávajúci nie je povinný vratný obal odkúpiť a vráti vratný obal Kupujúcemu.

5.4. Výkupnú cenu za vratné obaly Predávajúci Kupujúcemu uhradí  rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri svojej platbe za vratný obal, alebo  vo forme dobropisu, ktorý vystaví Predávajúci do 15 dní odo dňa vrátenia vratného obalu Predávajúcemu spôsobom podľa tohto článku 5. 

5.5. Predávajúci je oprávnený vyúčtovať Kupujúcemu prirážku ku Kúpnej cene, ak má Predávajúci dodať Kupujúcemu objednaný Tovar v neštandardných baleniach za predpokladu, že Predávajúci vopred informoval Kupujúceho o štandardných baleniach tovaru.

6. Podmienky dodania Tovaru

6.1. Kupujúci si v Objednávke môže zvoliť dodanie Tovaru prostredníctvom jeho prevzatia Kupujúcim na konkrétnom predajnom mieste Predávajúceho, t.j. osobného odberu. Predávajúci si za dodanie objednaného Tovaru na konkrétne predajné miesto Predávajúceho a osobný odber neúčtuje žiaden poplatok. Predávajúci po spracovaní Objednávky a pripravení Tovaru na odber vyzve Kupujúceho na prevzatie objednaného Tovaru telefonicky na telefónne číslo uvedené v Objednávke alebo prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke. Výzva obsahuje tiež informáciu o tom, kedy a kde je možné si objednaný Tovar prevziať. Prevzatie Tovaru na predajnom mieste Predávajúceho je v zásade možné počas otváracích hodín predajného miesta Predávajúceho ihneď po tom, ako bude Kupujúci vyzvaný na prevzatie Tovaru. Kupujúci je povinný prevziať si objednaný Tovar najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy Predávajúceho k prevzatiu Tovaru. 

6.2. Dodanie Tovaru sa uskutočňuje dopravou len na území Slovenskej republiky prostredníctvom prepravnej spoločnosti, s ktorou má Predávajúci uzatvorenú zmluvu o spolupráci alebo iného poskytovateľa kuriérskych alebo prepravných služieb (ďalej len "Dopravca"). Orientačné poplatky za dopravu sú dostupné na internetovej stránke Predávajúceho v závislosti od hmotnosti a rozmerov objednaného Tovaru. Predávajúci je oprávnený si účtovať príplatok za nadrozmer alebo nadváhu Tovaru, podľa podmienok uvedených v Internetovom obchode. Konečný poplatok za dopravu bude vyčíslený v Objednávke uskutočnenej na Zákazníckom portáli. Výber konkrétneho Dopravcu je výlučne na rozhodnutí Predávajúceho.

6.3. Ak si Kupujúci zvolil možnosť dodania Tovaru dopravou Dopravcom na zvolenú adresu, Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu presnú adresu, kam má byť objednaný Tovar doručený, a zabezpečiť prevzatie zásielky s objednaným Tovarom prostredníctvom zodpovednej alebo kontaktnej osoby, ktorá musí byť totožná s osobou, ktorú Kupujúci označil v Objednávke ako kontakt. Ak sa Dopravcovi objednaného Tovaru nepodarilo Tovar doručiť Kupujúcemu, uskutoční náhradné doručenie. Doklad o kúpe slúžiaci zároveň ako dodací list je vždy priložený v zásielke s prepravovaným Tovarom. 

6.4. Pri osobnom odbere Tovaru je Kupujúci povinný Tovar skontrolovať a pri zistení akýchkoľvek zjavných vád je povinný tieto vady ihneď oznámiť Predávajúcemu. Pri dodaní objednaného Tovaru Dopravcom je Kupujúci povinný riadne Tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek zjavných vád tieto na mieste oznámiť Dopravcovi a spolu s Dopravcom ich zaznamenajú v protokole alebo inom písomnom dokumente. Neskoršie uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady týkajúcich za zjavných vád Tovaru, ktoré bolo možné zistiť pri prevzatí (alebo aj v prípade, ak Kupujúci nevyužije právo vykonať prehliadku Tovaru pri jeho prevzatí), môže byť po posúdení všetkých okolností obmedzené alebo zamietnuté.   

6.5. Kupujúci má právo neprevziať Tovar od Dopravcu pri doručení iného typu tovaru alebo v prípade dodania tovaru v rozpore s Kúpnou zmluvou alebo pri dodaní tovaru bez príslušných daňových a predajných dokladov (doklad o kúpe).

6.6. Pri akomkoľvek spôsobe dodania Tovaru uvedeného vyššie je Predávajúci alebo Dopravca oprávnený overiť totožnosť osoby, ktorá objednaný Tovar preberá, a porovnať s osobou uvedenou v Objednávke na prevzatie objednaného Tovaru (kontakt) a za týmto účelom skontrolovať najmä jej meno a priezvisko nahliadnutím do občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, či zodpovedá údajom uvedeným v Objednávke. Ak objednaný Tovar nepreberá oprávnená osoba alebo osoba uvedená v Objednávke, na dodací list sa uvedie vzťah Kupujúceho a osoby, ktorá preberá objednaný Tovar. Takáto osoba sa preukáže občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti v súlade s podmienkami určenými Dopravcom.

7. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku

7.1. V zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, vrátane Objednávky v Internetovom obchode,  má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, t.j. do 14 dní od okamihu, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou Dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa Tovary objednané Kupujúcim v jednej Objednávke dodávajú oddelene, do 14 dní od okamihu, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou Dopravcu prevezme Tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, do 14 dní od okamihu keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou Dopravcu prevezme posledný diel alebo posledný kus. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

7.2. Pri uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa článku týchto 7.1 VOP je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od Kúpnej zmluvy, a to jednoznačným vyhlásením, napr. listom zaslaným poštou na adresu Predávajúceho: Aktaon s.r.o., so sídlom Vyšehradská 12, 851 06 Bratislava, Slovenská republika, alebo e-mailom na e-mailovú adresu Predávajúceho: info@aktaon.com, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa článku 7.1. týchto VOP.

7.3. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 7.1. týchto VOP budú Kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré Kupujúci uhradil na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane prípadných ďalších platieb prijatých od Kupujúceho na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, ako sú Náklady na dodanie; ustanovenie § 8 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku tým nie je dotknuté. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý mu bol ponúknutý Predávajúcim. Platby budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy Predávajúcemu. Bez ohľadu na lehotu na vrátenie platieb Kupujúcemu podľa predchádzajúcej vety, platby podľa tohto článku týchto 7.3. VOP budú Predávajúcim uhradené v prospech Kupujúceho až po doručení vracaného Tovaru Predávajúcemu podľa článku 7.4. týchto VOP alebo po tom, čo Kupujúci predloží Predávajúcemu doklad preukazujúci zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu. Úhrada platieb podľa tohto článku 7.3. týchto VOP bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri svojej platbe, okrem prípadu, ak sa Kupujúci s Predávajúcim dohodli na inom spôsobe úhrady platieb Kupujúcemu bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov Kupujúcemu.

7.4. Po uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa článku 7.2. týchto VOP alebo súčasne s ním môže Kupujúci vrátiť Tovar osobne v ktoromkoľvek predajnom mieste Predávajúceho alebo zaslaním na adresu Predávajúceho: Aktaon s.r.o., so sídlom Vyšehradská 12, 851 06 Bratislava, Slovenská republika. Kupujúci je povinný zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný Kupujúcim na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Priame náklady na vrátenie Tovaru znáša Kupujúci, a to aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Ak dodaný Tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil Kupujúci záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým Predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie Tovaru, ktorý zodpovedá Kúpnej zmluve, ako aj všetky Kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša Predávajúci. Tovar je Kupujúci povinný vrátiť Predávajúcemu úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom Tovar prevzal. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s Tovarom iným spôsobom než aký je potrebný na zistenie jeho vlastností a funkčnosti. V prípade, ak Kupujúci vráti Tovar Predávajúcemu akokoľvek poškodený či opotrebovaný, a to v dôsledku zaobchádzania s Tovarom nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností Tovaru, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá tým Predávajúcemu vznikla.

7.5. Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom je v zmysle § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku:

 1. predaj Tovaru, ktorého Kúpna cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy;
 2. predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného konkrétneho Kupujúceho;
 3. predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 4. predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 5. predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 6. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Kupujúci výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u Kupujúceho a Kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal.

7.6. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo riadneho vrátenia Tovaru po odstúpení od Kúpnej zmluvy Kupujúcim, je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, a to podľa príslušných právnych predpisov.

8. Zodpovednosť za vady

8.1. Ak v týchto VOP nie je uvedené inak, uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady Tovaru sa riadi ustanoveniami Reklamačného poriadku a príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľov a Občianskeho zákonníka.

8.2. Pri kábloch a vodičoch je ich množstvo vzhľadom na ich povahu v Objednávke určené iba približne. Predávajúci sa zaväzuje, že skutočne dodané množstvo káblov a vodičov Kupujúcemu nepresiahne 5% z množstva uvedeného v Objednávke. Kupujúci sa zaväzuje, že bude akceptovať rozdiel medzi objednaným a skutočne dodaným množstvom objednaných káblov a vodičov, ak tento rozdiel bude v intervale +/- 5% z objednaného množstva Tovaru. Predávajúci bude Kupujúcemu fakturovať iba skutočne dodané množstvo objednaného Tovaru. Pre káble a vodiče platí, že tolerancia presnosti merania ich dĺžky je 1%. Kupujúcemu nebude uznaná reklamácia na dodanú dĺžku, ak rozdiel medzi fakturovaným množstvom a množstvom nameraným Kupujúcim nebude vyšší ako 1% (t.j. nebude to považované za vadu).

9. Spätný odber elektroodpadu

9.1. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Predávajúci vykonáva spätný odber použitého elektrozariadenia z domácnosti určeného Kupujúcim k ekologickej likvidácii (ďalej len „Elektroodpad“), a to pri predaji nového elektrozariadenia Predávajúcim Kupujúcemu na výmennom základe kus za kus, ak Elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie. V takomto prípade je Kupujúci oprávnený bezodplatne odovzdať Elektroodpad na predajnom mieste Predávajúceho.

9.2. Bez ohľadu na ustanovenie článku 9.1 týchto VOP vyššie, Kupujúci je oprávnený bezodplatne odovzdať Predávajúcemu veľmi malý Elektroodpad (t.j. Elektroodpad s vonkajším rozmerom najviac 25 cm) a Elektroodpad zo svetelných zdrojov, a to bez povinnosti Kupujúceho zakúpiť si u Predávajúceho elektrozariadenie. Kupujúci je oprávnený bezodplatne odovzdať veľmi malý Elektroodpad a Elektroodpad zo svetelných zdrojov na predajnom mieste Predávajúceho.

9.3. Predávajúci môže odmietnuť prevzatie Elektroodpadu od Kupujúceho v rámci spätného zberu, ak odovzdávaný Elektroodpad neobsahuje základné komponenty elektrozariadenia, z ktorého pochádza, alebo obsahuje iný odpad ako Elektroodpad, alebo keď z dôvodu kontaminácie predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu.

10. Ochrana osobných údajov

10.1. Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho (https://aktaon.com/content/2-ochrana-osobnych-udajov).

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Tieto VOP sú platné, účinné a záväzné od 1.12.2021. Platné a účinné znenie VOP je Kupujúcemu k dispozícii na internetovej stránke Predávajúceho (www.aktaon.com) a tiež na každom predajnom mieste Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. V tom prípade Predávajúci je povinný zverejniť nové znenie VOP na internetovej stránke Predávajúceho www.aktaon.com najmenej 2 mesiace pred nadobudnutím účinnosti nového znenia VOP.

11.2. Kupujúci pred uskutočnením, resp. odoslaním Objednávky na Zákazníckom portáli je povinný sa oboznámiť a vyjadriť súhlas so znením týchto VOP. Svoj súhlas vyjadrí zaškrtnutím políčka "súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami Predávajúceho". Odoslaním resp. uskutočnením Objednávky Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s Kúpnou cenou Tovaru vrátane prípadných Nákladov na dodanie, dodacími podmienkami, ďalej že mal možnosť sa oboznámiť s VOP platnými a účinnými v čase uskutočnenia Objednávky, ako aj ďalšími informáciami poskytnutými Predávajúcim Kupujúcemu pred uskutočnením Objednávky. Kupujúci sa zaväzuje, že sa riadne oboznámi s informáciami, ktoré mu budú zaslané Predávajúcim po uskutočnení, resp. odoslaní Objednávky, ak mu ich Predávajúci zašle.

11.3. Orgánom vykonávajúcim dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 829 99 Bratislava 27.

11.4. Ak nie je Kupujúci  spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@aktaon.com). Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len "subjekt ARS") podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ARS"). 

11.5. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy alebo súvisiaceho s Kúpnou zmluvou.

11.6. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže Kupujúci podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice, prípadne môže využiť formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu ARS. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

11.7. ARS subjektmi sú orgány alternatívneho riešenia sporov a oprávnené právnické osoby zapísané v zozname podľa § 3 Zákona o ARS, ktorý je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: 

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty ARS, právo voľby, ktorému z nich podá návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, má Kupujúci. 

11.8. Predávajúci sa zaväzuje Kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými VOP po dobu 10 rokov. Takto archivovaná Kúpna zmluva nie je dostupná Kupujúcemu.

11.9. Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo VOP je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

 

V Bratislave, dňa 1.12.2021

Aktaon s.r.o.

 1. časť: Všeobecné obchodné podmienky pre osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi (ďalej len "VOP")
 2. Úvodné ustanovenia

1.1. Týmito VOP sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou Aktaon s.r.o., so sídlom Vyšehradská 12, 851 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46912835, DIČ: 2023651289 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 85554/B, kontaktné tel. č. +421 905 901 604, kontaktná e-mailová adresa: info@aktaon.com (ďalej len „Predávajúci“) a každou osobou, ktorá je podnikateľom a je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim (ďalej len „Kupujúci“), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru. 

1.2. Na účely týchto VOP sa podnikateľom rozumie osoba, ktorá nie je spotrebiteľom (ak kupujúci pri nákupe uvedie svoje identifikačné číslo (IČO), považuje sa za podnikateľa, nie spotrebiteľa, pokiaľ neinformuje Predávajúceho inak). Spotrebiteľom sa v zmysle § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej alebo inej spotrebiteľskej zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a spotrebiteľom sa riadia osobitnými všeobecnými obchodnými podmienkami pre spotrebiteľov.

1.3. Kupujúcim v zmysle týchto VOP môže byť podnikateľ s kreditom (ďalej len „B2B zákazník s kreditom“) alebo podnikateľ bez kreditu (ďalej len „B2B zákazník bez kreditu“). B2B zákazník s kreditom je podnikateľ, ktorý v čase uskutočnenia, resp. odoslania objednávky tovaru alebo akceptovania Cenovej ponuky (ako je definovaná v bode 3.5 týchto VOP) má uzavretú osobitnú rámcovú zmluvu o spolupráci alebo inú obdobnú rámcovú zmluvu s Predávajúcim (ďalej len „Rámcová zmluva“) alebo mu bol jednostranne zo strany Predávajúceho pridelený osobitný kredit (povolenie) na kúpu tovaru ponúkaného Predávajúcim s možnosťou neskoršej úhrady kúpnej ceny po prevzatí tovaru od Predávajúceho. B2B zákazník bez kreditu je podnikateľ, ktorý v čase uskutočnenia objednávky tovaru alebo akceptovania Cenovej ponuky nemá uzavretú Rámcovú zmluvu alebo mu nebol jednostranne zo strany Predávajúceho pridelený osobitný kredit (povolenie) na kúpu tovaru ponúkaného Predávajúcim s možnosťou neskoršej úhrady kúpnej ceny po prevzatí tovaru od Predávajúceho. 

1.4. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je predaj a kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim (ďalej len „Tovar“) uzavretá v zmysle článku 2. týchto VOP (ďalej len „Kúpna zmluva“). 

1.5. Všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniknuté v súvislosti s Kúpnou zmluvou sa riadia týmito VOP. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvorili písomnú Rámcovú zmluvu, Rámcová zmluva má prednosť pred ustanoveniami VOP. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim výslovne neupravené Rámcovou zmluvou, prípadnou písomnou zmluvou alebo týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

2. Spôsob objednania Tovaru a uzavretie Kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci si môže objednať Tovar 

 1. a) prostredníctvom vyplnenia elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho www.aktaon.com (ďalej len "Internetový obchod") a
 2. b) Kupujúci, ktorý má uzatvorenú Rámcovú zmluvu, aj iným spôsobom uvedeným v Rámcovej zmluve, alebo 
 3. c) iným spôsobom, ktorý si Predávajúci a Kupujúci medzi sebou dohodnú (napr. telefonicky alebo ústne)

(ďalej len „objednávka“), a to spôsobom určeným v nasledovných ustanoveniach tohto článku VOP.

2.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v Objednávke. Pred definitívnym odoslaním Objednávky má Kupujúci možnosť Objednávku a zadané údaje skontrolovať a prípadne zmeniť. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla „Nákupný košík“ alebo „Doprava a platba“, ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov v rámci vypĺňania Objednávky, kde danú zmenu údajov Kupujúci môže vykonať. Po prekontrolovaní zadaných údajov a ich prípadnej zmene zo strany Kupujúceho, Kupujúci definitívne potvrdí Objednávku tlačidlom „Potvrdiť objednávku s povinnosťou platby“. Najneskôr pred definitívnym potvrdením Objednávky podľa predchádzajúcej vety je Kupujúci povinný registrovať sa alebo prihlásiť sa (ak už je registrovaný) do zákazníckeho portálu Predávajúceho v Internetovom obchode (ďalej len „Zákaznícky portál“). 

2.3. Objednávka doručená Predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

2.4. Objednávka sa považuje za doručenú Predávajúcemu, ak dôjde Predávajúcemu (dostane sa do sféry jeho dispozície) a bude obsahovať všetky požadované údaje, najmä meno a priezvisko Kupujúceho, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa alebo obchodné meno Kupujúceho, ak ide o právnickú osobu; dodaciu a fakturačnú adresu Kupujúceho; IČO a IČ DPH Kupujúceho (ak takejto osobe bolo pridelené), e-mailový a telefonický kontakt na Kupujúceho; názov objednávaného Tovaru; množstvo objednaného Tovaru; zvolený spôsob dodania objednaného Tovaru a čas dodania Tovaru (ak má Kupujúci na výber možnosť voľby času dodania Tovaru), príp. ďalšie údaje vyžadované v zmysle Objednávky (napr. meno, priezvisko a telefónne číslo osoby splnomocnenej alebo poverenej na prevzatie dodaného Tovaru, tzv. kontakt). Kupujúci sa zaväzuje bezodkladne informovať Predávajúceho o zmene (i) kontaktu uvedeného v Objednávke alebo (ii) v prípade, že Kupujúci predložil Predávajúcemu písomné plnomocenstvo a poverenie, o zmene splnomocnenej alebo poverenej osoby a zmene jej údajov. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú splnomocnenou alebo poverenou osobou, ktorá mu bola oznámená Kupujúcim, avšak v čase prevzatia dodávky už nebola zamestnancom alebo inou osobou oprávnenou konať za Kupujúceho. 

2.5. Ak Kupujúci Objednávku zaslal Predávajúcemu prostredníctvom Zákazníckeho portálu, Predávajúci sa zaväzuje zaslať Kupujúcemu bezodkladne po prijatí Objednávky oznámenie o jej prijatí. Toto oznámenie, ktoré sa zasiela automaticky po prijatí do Zákazníckeho portálu, sa nepovažuje za záväznú Akceptáciu Objednávky v zmysle článku 2.7 týchto VOP a plní len informačné účely pre potreby Kupujúceho o tom, že jeho Objednávka bola doručená do Internetového obchodu.

2.6. Doručenou Objednávkou je Kupujúci viazaný. K účinnému odvolaniu Objednávky zo strany Kupujúceho dôjde len v prípade, ak toto odvolanie dôjde telefonicky alebo na e-mail Predávajúceho info@aktaon.com, resp. na e-mail zástupcu Predávajúceho priradeného Kupujúcemu (dostane sa do sféry dispozície) skôr, ako Predávajúci uskutoční Akceptáciu Objednávky Kupujúceho v zmysle článku 2.7 týchto VOP. 

2.7. Pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Predávajúci potvrdí záväzné prijatie Objednávky Kupujúceho v e-maile zaslanom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke (ďalej len „Akceptácia Objednávky“). 

2.8. Pri predaji v obchode, ktorému nepredchádzala Objednávka a pri ktorom bola Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnutá a uzavretá v rámci súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a Kupujúceho, sa Kúpna zmluva považuje za uzavretú súčasným dodaním a prevzatím Tovaru a zaplatením Kúpnej ceny Kupujúcim.

2.9. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa považuje za uzavretú momentom, kedy Akceptácia Objednávky dôjde Kupujúcemu (dostane sa do sféry jeho dispozície). 

2.10. Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že za podmienok stanovených v týchto VOP Kupujúcemu dodá Tovar, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy, a prevedie na neho vlastnícke právo k Tovaru a Kupujúci sa zaväzuje, že Tovar prevezme a riadne a včas zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu podľa čl. 3 týchto VOP (ďalej len "Kúpna cena").

2.11. Predávajúci si vyhradzuje právo neuskutočniť Akceptáciu Objednávky, ak v Internetovom obchode bola uvedená chybne cena, popis Tovaru alebo vložený nesprávny obrázok Tovaru, alebo ak Predávajúci z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti Tovaru alebo z dôvodu, že sa výrazným spôsobom zmenila cena Tovaru zo strany výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa Tovaru, z dôvodov vyššej moci alebo v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého možného úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v Kúpnej cene Tovaru uvedenej v okamihu uskutočnenia, resp. odoslania Objednávky, alebo dodať Tovar zodpovedajúci popisu Tovaru uvedenému v Internetovom obchode v okamihu uskutočnenia, resp. odoslania Objednávky alebo dodať Tovar v dodacej lehote určenej podľa týchto VOP, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak, napr. na náhradnom plnení alebo inej dodacej lehote. O neuskutočnení Akceptácie Objednávky Predávajúcim z dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete bude Predávajúci bezodkladne informovať Kupujúceho telefonicky alebo emailom, a to na telefónne číslo resp. e-mailovú adresu Kupujúceho uvedené/ú v Objednávke.

2.12. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od uzavretej Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob Tovaru alebo nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru v Kúpnej zmluve prerušil výrobu Tovaru alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v cene Tovaru dohodnutej v Kúpnej zmluve alebo dodať Tovar zodpovedajúci popisu Tovaru podľa Kúpnej zmluvy alebo dodať Tovar v dodacej lehote určenej podľa týchto VOP pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak, napr. na náhradnom plnení alebo inej dodacej lehote. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Kupujúceho a v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy vrátiť Kupujúcemu zaplatenú Kúpnu cenu alebo preddavok a zaplatené súvisiace poplatky rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri svojej platbe. Ak Predávajúci vráti Kupujúcemu Kúpnu cenu alebo preddavok a zaplatené súvisiace poplatky prevodom na bankový účet Kupujúceho,  predávajúci si splní povinnosť vrátenia Kúpnej ceny, preddavku a prípadných poplatkov momentom, keď zadá príkaz na úhradu v tejto výške svojej banke. Predávajúci nezodpovedá za to, ak vrátené peňažné prostriedky neboli pripísané na účet Kupujúceho vo vyššie uvedenej lehote z dôvodov, ktoré nemohol ovplyvniť, najmä v prípadoch pochybenia na strane banky Predávajúceho alebo banky Kupujúceho alebo zlyhania bankového systému. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

2.13. Predávajúci sa zaväzuje, že pri Tovare v rámci zverejnenej ponuky v Internetovom obchode bude pravidelne informovať o aktuálnych obmedzeniach dodania Tovaru, ak takéto obmedzenia vzniknú.

2.14. Pri prebiehajúcej predajnej akcii sa Kúpna zmluva riadi okrem týchto VOP aj záväznými podmienkami príslušnej akcie.

3. Cena a platobné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný za Tovar, ktorého Objednávka bola Predávajúcim akceptovaná v zmysle článku 2.7 týchto VOP, zaplatiť riadne a včas Kúpnu cenu. V Kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného Tovaru a ďalšie náklady a poplatky spojené s dodaním Tovaru, napr. náklady na vratné obaly alebo neštandardné balenie alebo iné náklady a poplatky súvisiace s dodaním Tovaru (ďalej len "Náklady za dodanie"). Informácia o podmienkach dopravy Tovaru je uvedená v čl. 6 týchto VOP. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že popri Kúpnej cene je povinný uhradiť Predávajúcemu aj Náklady na dodanie zakúpeného Tovaru v zmysle článku 6 týchto VOP.

3.2. Pri uzatváraní Kúpnej zmluvy osobne priamo na predajnom mieste Predávajúceho je Kúpnou cenou cena s príslušnou daňou z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH") uvedená na príslušnej cenovke nachádzajúcej sa na predajnom mieste Predávajúceho vzťahujúcej sa na Tovar, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy.

3.3. Ak si Kupujúci objednal Tovar prostredníctvom Objednávky, Kúpna cena je cena uvedená v Internetovom obchode k vybranému Tovaru v čase uskutočnenia, resp. odoslania Objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Ceny uvedené v Internetovom obchode po prihlásení Kupujúceho do Zákazníckeho portálu sú ceny bez DPH a slúžia ako cenník Predávajúceho. Rámcová zmluva môže obsahovať dojednania, na základe ktorých si Predávajúci a Kupujúci dohodnú iné kúpne ceny.

3.4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien uvedených v Internetovom obchode bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. Predávajúci odporúča Kupujúcemu, aby si pred odoslaním Objednávky vždy overil aktuálne ceny za Tovar v Internetovom obchode, najmä pri Tovare, ktorý sa skladá z materiálov s podielom farebných kovov, železa, PVC vyšším ako 30%. 

3.5. Predávajúci je oprávnený predložiť Kupujúcemu cenovú ponuku (ďalej len "Cenová ponuka"). Cena za Tovar uvedená v Cenovej ponuke sa môže líšiť od cien uvedených v Internetovom obchode. Cenová ponuka obsahuje informáciu o dobe platnosti Cenovej ponuky a konkrétne podmienky, za splnenia ktorých platí cena uvedená v Cenovej ponuke, prípadne podmienky umožňujúce zmenu Kúpnej ceny. V prípade, že Kupujúci má záujem akceptovať Cenovú ponuku, vytvorí Objednávku v Internetovom obchode, pričom na Akceptáciu Objednávky a Kúpnu zmluvu sa aplikujú ustanovenia čl. 2 týchto VOP.

3.6. Kúpnu cenu a Náklady na dodanie uhradí Kupujúci podľa ním zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v Objednávke. Nižšie uvádzame prehľad možných spôsobov úhrady Kúpnej ceny podľa spôsobu uzavretia Kúpnej zmluvy a spôsobu prevzatia alebo dodania Tovaru:

 1. e) platba v hotovosti pri prevzatí Tovaru na predajnom mieste Predávajúceho,
 2. f) platba platobnou kartou pri prevzatí Tovaru na predajnom mieste Predávajúceho,
 3. g) platba na dobierku, t.j. v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty pri prevzatí Tovaru od dopravcu,
 4. h) prevod na účet Predávajúceho na základe vystavenej zálohovej faktúry. Pokiaľ nie je v zálohovej faktúre uvedené inak, Kupujúci je povinný uhradiť Kúpnu cenu v lehote 7 dní odo dňa doručenia zálohovej faktúry Kupujúcemu,
 5. i) prevod na účet Predávajúceho na základe vystavenej faktúry v lehote a podľa dojednaní v zmysle Rámcovej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Pokiaľ nie je v Rámcovej zmluve uvedené inak, Kupujúci je povinný uhradiť Kúpnu cenu v lehote 7 dní odo dňa doručenia faktúry Kupujúcemu.

3.7. Pri platbe v hotovosti podľa predchádzajúceho článku týchto VOP Predávajúci postupuje v zmysle zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti. 

3.8. Faktúra na Kúpnu cenu a ďalšie náklady a poplatky spojené s dodaním Tovaru vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s Tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list. 

3.9. V Kúpnej cene podľa tohto článku 3.1 týchto VOP nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného Tovaru. Informácia o podmienkach dopravy Tovaru je uvedená v čl. 6 týchto VOP. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že popri Kúpnej cene je povinný uhradiť Predávajúcemu aj poplatky spojené s dodaním zakúpeného Tovaru v zmysle článku 6 týchto VOP.

3.10. Vlastnícke právo k Tovaru po jeho prevzatí prechádza na Kupujúceho úplným zaplatením Kúpnej ceny.

3.11. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho momentom dodania Tovaru Kupujúcemu v zmysle článku 6.1 týchto VOP.

3.12. V prípade, že Kupujúci nezaplatí Predávajúcemu Kúpnu cenu za Tovar a poplatky spojené s dodaním Tovaru v lehote splatnosti, Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho aj zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

3.13. Omeškanie Kupujúceho so zaplatením Kúpnej ceny, resp. jej časti, alebo poplatkov spojených s dodaním Tovaru v plnej výške o viac ako 30 kalendárnych dní predstavuje podstatné porušenie Kúpnej zmluvy. Predávajúcemu v takom prípade vzniká právo, nie však povinnosť, odstúpiť od Kúpnej zmluvy, resp. čiastočného plnenia, ku ktorému sa omeškanie vzťahuje. Ak Predávajúci využije svoje právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, zmluvné strany sú povinné vrátiť si už navzájom poskytnuté plnenia, t.j. Kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcemu dodaný Tovar. Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu náklady spojené s odstúpením od Kúpnej zmluvy, tým však nie je dotknuté právo Predávajúceho na náhradu škody.

4. Dodacia lehota

4.1. Pri určovaní dodacej lehoty vychádza Predávajúci z dodávateľsko-odberateľských vzťahov, aktuálnej dostupnosti u dodávateľov, povahy Tovaru a spôsobu objednania Tovaru. 

4.2. Tovar objednaný prostredníctvom Internetového obchodu bude Kupujúcemu dodaný v orientačnej lehote uvedenej v Objednávke ako „Doručenie zásielky“ alebo "Očakávaný termín dodania", ak taká nie je, v lehote uvedenej v Internetovom obchode pri príslušnom Tovare v čase uskutočnenia, resp. odoslania Objednávky alebo v lehote osobitne dohodnutej s Predávajúcim, napr. pri Tovare „na mieru“  (ďalej len „Dodacia lehota“). Do Dodacej lehoty sa započítavajú iba pracovné dni, pokiaľ Kúpna zmluva alebo Rámcová zmluva neustanovujú inak. V prípade, že Predávajúci nie je schopný dodať Tovar v Dodacej lehote, Kupujúci informuje a postupuje podľa článku 2.12. týchto VOP.

4.3. Dodacia lehota pri Tovare, ktorého Kúpna cena bude Kupujúcim uhradená pri prevzatí Tovaru v zmysle článku 3.6. písm. a) až c) začína plynúť pracovným dňom nasledujúcim po dni, kedy Predávajúci a Kupujúci uzavreli Kúpnu zmluvu v zmysle čl. 2. týchto VOP. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady Kúpnej ceny za Tovar v zmysle článku 3.6. písm. d) a e), Dodacia lehota začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni, kedy Kupujúci zaplatil Kúpnu cenu vrátane poplatkov spojených s dodaním Tovaru v plnej výške, t.j. momentom pripísania Kúpnej ceny a poplatkov spojených s dodaním Tovaru v plnej výške na bankový účet Predávajúceho, ak v Rámcovej zmluve nie je medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnuté inak.

4.4. V prípade, že objednaný Tovar nie je možné dodať v Dodacej lehote a Predávajúci nepostupuje podľa článku 2.12. týchto VOP a neodstúpi od Kúpnej zmluvy, Predávajúci je o tejto skutočnosti povinný Kupujúceho bezodkladne informovať spolu s uvedením informácie o náhradnom termíne dodania Tovaru, prípadne Predávajúci ponúkne Kupujúcemu iný tovar, t.j. ponúkne náhradné plnenie. Náhradné plnenie je Predávajúci oprávnený poskytnúť len v prípade predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho s poskytnutím náhradného plnenia. V takom prípade je Predávajúci povinný Kupujúcemu dodať príslušný dohodnutý iný (náhradný) tovar. 

4.5. Ak Predávajúci nesplní svoj záväzok dodať Tovar podľa pôvodne dohodnutej Dodacej lehoty, a zároveň nedodá Tovar ani v dodatočnej primeranej lehote alebo náhradnom termíne odsúhlasenom Kupujúcim, prípadne nedodá iný Tovar (náhradné plnenie) odsúhlasený Kupujúcim, Kupujúci má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak pred uzavretím Kúpnej zmluvy Kupujúci Predávajúceho v Objednávke výslovne informoval o tom, že dodanie Tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre Kupujúceho osobitne dôležité, a Predávajúci Tovar v tejto lehote Kupujúcemu nedodal, Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie Tovaru v náhradnom termíne.

5. Obaly a vratné obaly

5.1. V prípade, že Tovar je balený vo vratných obaloch alebo na vratných obaloch (káblové cievky a bubny, drevené palety), Kupujúci uhradí popri Kúpnej cene za Tovar aj cenu za vratné obaly uvedenú v čase uskutočnenia, resp. odoslania Objednávky. Pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Predávajúci popri Kúpnej cene za Tovar odkúpi vratné obaly za výkupnú cenu (i) rovnajúcu sa predajnej cene vratných obalov, ak ich Kupujúci vráti a doručí Predávajúcemu do 3 mesiacov (vrátane) odo dňa [doručenia Tovaru a vratných obalov / vystavenia faktúry na Tovar a vratné obaly] Kupujúcemu, (ii) rovnajúcu sa 2/3 predajnej ceny vratných obalov, ak ich Kupujúci vráti a doručí Predávajúcemu v období od 3 do 8 mesiacov (vrátane) odo dňa [doručenia Tovaru a vratných obalov / vystavenia faktúry na Tovar a vratné obaly] Kupujúcemu, alebo (iii) stanovenú vzájomnou dohodou (nie však vo výške presahujúcej 2/3 predajnej ceny vratných obalov), ak ich Kupujúci vráti a doručí Predávajúcemu po uplynutí 8 mesiacov odo dňa [doručenia Tovaru a vratných obalov / vystavenia faktúry na Tovar a vratné obaly] Kupujúcemu.

5.2. Pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci vracia vratné obaly na vlastné náklady po tom, ako vopred oznámi Predávajúcemu požiadavku na vrátenie vratných obalov. Takúto požiadavku môže oznámiť telefonicky, e-mailom na e-mailovú adresu zástupcu Predávajúceho priradeného Kupujúcemu alebo prostredníctvom Zákazníckeho portálu. 

5.3. Kupujúci je povinný vrátiť vratné obaly čisté a nepoškodené, t.j. minimálne v stave, aby ich bolo možné opätovne použiť bez nutnosti ich opravy. V prípade poškodenia Predávajúci posúdi mieru poškodenia a nákladov na opravu, ak je možná, a oznámi Kupujúcemu výšku týchto nákladov. Po vzájomnom odsúhlasení výšky škody bude výkupná cena za vratné obaly stanovená podľa čl. 5.1 týchto VOP znížená o odsúhlasenú výšku škody. V prípade, že medzi Kupujúcim a Predávajúcim nedôjde k dohode o výške škody, Predávajúci nie je povinný vratný obal odkúpiť a vráti vratný obal Kupujúcemu.

5.4. Výkupnú cenu za vratné obaly Predávajúci Kupujúcemu uhradí  v hotovosti, alebo prevodom na účet Kupujúceho, z ktorého bola zaplatená Kúpna cena alebo  vo forme dobropisu, ktorý vystaví Predávajúci do 15 dní odo dňa vrátenia vratného obalu Predávajúcemu spôsobom podľa tohto článku 5. 

5.5. Predávajúci je oprávnený vyúčtovať Kupujúcemu prirážku ku Kúpnej cene, ak má Predávajúci dodať Kupujúcemu objednaný Tovar v neštandardných baleniach za predpokladu, že Predávajúci vopred informoval Kupujúceho o štandardných baleniach Tovaru.

6. Podmienky dodania Tovaru

6.1. Tovar sa považuje za dodaný v momente, keď Tovar:

 1. a) Kupujúci preberie na ktoromkoľvek predajnom mieste Predávajúceho;
 2. b) Predávajúci odovzdá prvému dopravcovi na jeho odovzdanie Kupujúcemu.

6.2. Kupujúci si v Objednávke môže zvoliť dodanie Tovaru prostredníctvom jeho prevzatia Kupujúcim na konkrétnom predajnom mieste Predávajúceho, t.j. osobného odberu. Predávajúci si za dodanie objednaného Tovaru na konkrétne predajné miesto Predávajúceho a osobný odber neúčtuje žiaden poplatok. Predávajúci po spracovaní Objednávky a pripravení Tovaru na odber vyzve Kupujúceho na prevzatie objednaného Tovaru telefonicky alebo prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke. Výzva obsahuje tiež informáciu o tom, kedy a kde je možné si objednaný Tovar prevziať. Prevzatie Tovaru na predajnom mieste Predávajúceho je v zásade možné počas otváracích hodín predajného miesta Predávajúceho ihneď po tom, ako bude Kupujúci vyzvaný na prevzatie Tovaru. Kupujúci je povinný prevziať si objednaný Tovar najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy Predávajúceho k prevzatiu Tovaru.

6.3. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, dodanie Tovaru sa uskutočňuje dopravou len na území Slovenskej republiky prostredníctvom prepravnej spoločnosti, s ktorou má Predávajúci uzatvorenú zmluvu o spolupráci alebo iného poskytovateľa kuriérskych alebo prepravných služieb (ďalej len "Dopravca"). Orientačné poplatky za dopravu sú dostupné na internetovej stránke Predávajúceho v závislosti od hmotnosti a rozmerov objednaného Tovaru. Konečný poplatok za dopravu bude vyčíslený v Objednávke uskutočnenej na Zákazníckom portáli alebo vo faktúre vystavenej Kupujúcemu, ktorý má v čase Objednávky uskutočnenej iným spôsobom uzatvorenú Rámcovú zmluvu. Výber konkrétneho Dopravcu je výlučne na rozhodnutí Predávajúceho. 

6.4. Ak si Kupujúci zvolil možnosť dodania Tovaru dopravou Dopravcom na zvolenú adresu, Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu presnú adresu, kam má byť objednaný Tovar doručený, a zabezpečiť prevzatie zásielky s objednaným Tovarom prostredníctvom zodpovednej alebo kontaktnej osoby, ktorá musí byť totožná s osobou, ktorú Kupujúci označil v Objednávke ako kontakt. Ak sa Dopravcovi objednaného Tovaru nepodarilo Tovar doručiť Kupujúcemu, uskutoční náhradné doručenie. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke s prepravovaným Tovarom. 

6.5. Pri osobnom odbere Tovaru je Kupujúci povinný Tovar skontrolovať a pri zistení akýchkoľvek zjavných vád je povinný tieto vady ihneď na mieste oznámiť Predávajúcemu. Kupujúci je pri dodaní objednaného Tovaru Dopravcom povinný objednaný Tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek zjavných vád tieto na mieste oznámiť Dopravcovi (s ktorým spíše protokol o vadách alebo iný písomný dokument, ktorý následne podpíše), alebo ich najneskôr do 24 hodín od prevzatia Tovaru oznámiť Predávajúcemu. Reklamácie mechanického poškodenia Tovaru, ktoré neboli zjavné pri prevzatí je Kupujúci povinný uplatniť u Predávajúceho najneskôr do 24 hodín od jeho prevzatia. Neskoršie reklamácie (ktoré neboli uplatnené podľa podmienok uvedených v tomto článku 6.5) nebude možné uznať. 

6.6. V prípade prevzatia zásielky s prepravovaným Tovarom od Dopravcu zabezpečeného Predávajúcim, je Kupujúci povinný potvrdiť prevzatie Tovaru podpisom na preberacom protokole alebo predajnom doklade (dodací list, faktúra), o čom ho tento Dopravca informuje. Kupujúci má právo neprevziať Tovar od Dopravcu pri doručení iného typu tovaru alebo v prípade dodania tovaru v rozpore s Kúpnou zmluvou alebo pri dodaní tovaru bez príslušných daňových a predajných dokladov (faktúra). 

6.7. Pri akomkoľvek spôsobe dodania Tovaru uvedeného vyššie je Predávajúci alebo Dopravca oprávnený overiť totožnosť osoby, ktorá objednaný Tovar preberá, a porovnať s osobou uvedenou v Objednávke na prevzatie objednaného Tovaru (kontakt) alebo osobou uvedenou v plnomocenstve a poverení, ktoré bolo Kupujúcim doručené Predávajúcemu, a za týmto účelom skontrolovať najmä jej meno a priezvisko nahliadnutím do občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, či zodpovedá údajom uvedeným v Objednávke. Ak objednaný Tovar nepreberá osoba uvedená v Objednávke alebo splnomocnená a poverená osoba, na dodací list sa uvedie vzťah Kupujúceho a osoby, ktorá preberá objednaný Tovar. Takáto osoba sa preukáže občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti.

6.8. Ak si Kupujúci objednaný Tovar riadne neprevezme v zmysle článkov 6.2 a 6.4 týchto VOP, Predávajúci má právo objednaný Tovar predať tretej osobe bez ďalšej výzvy. V prípade predaja Tovaru dodávaného podľa článku 6.2, za ktorý ešte Kupujúci nezaplatil Kúpnu cenu, je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške zodpovedajúcej hodnote neprebratého ale objednaného Tovaru. Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho náhradu primeraných nákladov spojeným s neprevzatím a predajom objednaného Tovaru tretej osobe. V prípade predaja Tovaru dodávaného podľa článku 6.4 za ktorý už Kupujúci zaplatil Kúpnu cenu, je Predávajúci oprávnený si ponechať z výťažku predaja sumu zodpovedajúcu primeraným nákladom spojeným s neprevzatím a predajom objednaného Tovaru tretej osobe a zvyšok získaného výťažku je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu prevodom na bankový účet Kupujúceho, z ktorého bola zaplatená Kúpna cena.

7. Zodpovednosť za vady

7.1. Ak v týchto VOP nie je uvedené inak, zodpovednosť za vady Tovaru sa riadi ustanoveniami Rámcovej zmluvy, ak ich niet, príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.2. Pri kábloch a vodičoch je ich množstvo vzhľadom na ich povahu v Objednávke určené iba približne. Predávajúci sa zaväzuje, že skutočne dodané množstvo káblov a vodičov Kupujúcemu nepresiahne 5% z množstva uvedeného v Objednávke. Kupujúci sa zaväzuje, že bude akceptovať rozdiel medzi objednaným a skutočne dodaným množstvom objednaných káblov a vodičov, ak tento rozdiel bude v intervale +/- 5% z objednaného množstva Tovaru. Predávajúci bude Kupujúcemu fakturovať iba skutočne dodané množstvo objednaného Tovaru.

Pre káble a vodiče platí, že tolerancia presnosti merania ich dĺžky je 1%. Kupujúcemu nebude uznaná reklamácia na dodanú dĺžku, ak rozdiel medzi fakturovaným množstvom a množstvom nameraným Kupujúcim nebude vyšší ako 1% (t.j. nebude to považované za vadu).

7.3. Akosť a kompletnosť dodávaného Tovaru je overovaná na štítku, prípadne na jednotlivých baleniach Tovaru.

8. Spätný odber elektroodpadu

8.1. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Predávajúci vykonáva spätný odber použitého elektrozariadenia z domácnosti určeného Kupujúcim k ekologickej likvidácii (ďalej len „Elektroodpad“), a to pri predaji nového elektrozariadenia Predávajúcim Kupujúcemu na výmennom základe kus za kus, ak Elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie. V takomto prípade je Kupujúci oprávnený bezodplatne odovzdať Elektroodpad na predajnom mieste Predávajúceho.

8.2. Bez ohľadu na ustanovenie článku 8.1. týchto VOP vyššie, Kupujúci je oprávnený bezodplatne odovzdať Predávajúcemu veľmi malý Elektroodpad (t.j. Elektroodpad s vonkajším rozmerom najviac 25 cm) a Elektroodpad zo svetelných zdrojov, a to bez povinnosti Kupujúceho zakúpiť si u Predávajúceho elektrozariadenie. Kupujúci je oprávnený bezodplatne odovzdať veľmi malý Elektroodpad a Elektroodpad zo svetelných zdrojov na predajnom mieste Predávajúceho.

8.3. Predávajúci môže odmietnuť prevzatie Elektroodpadu od Kupujúceho v rámci spätného zberu, ak odovzdávaný Elektroodpad neobsahuje základné komponenty elektrozariadenia, z ktorého pochádza, alebo obsahuje iný odpad ako Elektroodpad, alebo keď z dôvodu kontaminácie predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu.

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho (https://aktaon.com/content/2-ochrana-osobnych-udajov)

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Tieto VOP sú platné, účinné a záväzné od 1.3.2019. Platné a účinné znenie VOP je Kupujúcemu k dispozícii na internetovej stránke Predávajúceho (www.aktaon.com) a tiež na každom predajnom mieste Predávajúceho. Ak má Predávajúci uzatvorenú s Kupujúcim Rámcovú zmluvu, Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. V tom prípade Predávajúci je povinný zverejniť nové znenie VOP na internetovej stránke Predávajúceho www.aktaon.com najmenej 2 mesiace pred nadobudnutím účinnosti nového znenia VOP. Predávajúci je zároveň povinný zaslať e-mail B2B zákazníkom s kreditom, s ktorými má uzatvorenú Rámcovú zmluvu, v ktorom im oznámi zmenu týchto VOP a informuje ich o možnosti odstúpenia od Rámcovej zmluvy až do dňa, ku ktorému má nadobudnúť účinnosť nové znenie VOP. 

10.2. Kupujúci pred uskutočnením, resp. odoslaním Objednávky na Zákazníckom portáli je povinný sa oboznámiť a vyjadriť súhlas so znením týchto VOP platných a účinných v čase uskutočnenia, resp. odoslania Objednávky. Uskutočnením, resp. odoslaním Objednávky sa Kupujúci zaväzuje, že sa riadne oboznámi s informáciami, ktoré mu budú zaslané Predávajúcim po uskutočnení, resp. odoslaní Objednávky, ak mu ich Predávajúci zašle.

10.3. Predávajúci sa zaväzuje Kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými VOP po dobu 10 rokov. Takto archivovaná Kúpna zmluva nie je dostupná Kupujúcemu.

10.4. Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo VOP je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

 

V Bratislave, dňa 01.12.2021 

Aktaon s.r.o.

Doprava a platba
Mohlo by vás zaujímať
Doprava a platba