Späť na Aktaon

Ochrana osobných údajov

12 min.

Vitajte na webovej stránke https://www.aktaon.com (ďalej len "Internetový obchod"). Ceníme si Váš záujem o našu spoločnosť. Ochrana osobných údajov, ktoré ste nám zverili, je pre nás prioritou a chceme, aby ste sa cítili bezpečne, keď navštevujete naše webové stránky, využívate naše online ponuky alebo ste naším zákazníkom (prípadne jeho oprávneným zástupcom) na základe iného titulu.

Je pre nás dôležité, aby ste boli informovaní o osobných údajoch, ktoré získavame pri spracovaní ponúk a poskytovaní služieb, vrátane našich online služieb, a aby ste boli oboznámení s tým, ako ich používame.

AKTAON s r.o. (ďalej len "Prevádzkovateľ") je organizácia pôsobiaca v oblasti predaja elektroinštalačného priemyslu a svietidiel. Naše ciele sú spoľahlivosť, bezpečnosť, kvalita, ochrana životného prostredia a rentabilita. Kdekoľvek Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, takéto spracúvanie sa uskutočňuje na stanovený účel, v rozsahu a počas doby nevyhnutnej na naplnenie tohto stanoveného účelu. Touto informáciou Vám, ako dotknutej osobe (ďalej len "Dotknutá osoba"), poskytujeme informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v súlade s článkom 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR"). Prevádzkovateľ môže získavať Vaše osobné údaje priamo od Vás ako Dotknutých osôb, tretích osôb (napr. Váš zamestnávateľ) alebo z verejne dostupných zdrojov (napr. registre alebo webové stránky Vášho zamestnávateľa).

Spracúvanie osobných údajov

Uzatvorenie a plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, dodacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu spracúvame na účely uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom. 

V rámci opatrení pred uzatvorením a s cieľom uzavretia kúpnej zmluvy spracúvame Vaše osobné údaje aj na účely Vašej registrácie v zákazníckom portáli Internetového obchodu Prevádzkovateľa. Osobné údaje budú spracúvané v zákazníckom portáli po nevyhnutne potrebný čas, minimálne po dobu existencie Vášho účtu na zákazníckom portáli.

Pre účely dodania tovaru v rámci plnenia zmluvy môžeme tiež spracúvať číslo Vášho občianskeho preukazu pre overenie totožnosti a iné kontaktné údaje. Toto spracúvanie je nevyhnutné tiež pre účely nášho oprávneného záujmu na predchádzaní podvodom pri preberaní tovaru (napr. prevzatie zásielky neoprávnenou osobou). V prípade, že oprávnite inú osobu na prevzatie tovaru a poskytnete nám pre tento účel jej osobné údaje nevyhnutné pre dodanie tovaru, takýmto poskytnutím údajov vyhlasujete, že ste získali jej predchádzajúci písomný súhlas s takýmto poskytnutím jej údajov, ak je to relevantné podľa príslušných právnych predpisov (zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

V prípade, že zmluvu uzatvorila ako zákazník právnická osoba, máme oprávnený záujem spracúvať aj osobné údaje jej zástupcov (napr. zamestnancov, štatutárnych zástupcov, splnomocnených zástupcov, kontaktných osôb) získaných v súvislosti so zmluvným vzťahom so zákazníkom, a to v rozsahu meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti a vlastnoručný podpis (v prípade udelenia plnomocenstva / poverenia) (i) v rámci plnenia zmluvy, vrátane preberania tovaru príslušným zástupcom od Prevádzkovateľa a činností s tým súvisiacich, ako aj kontroly a v prípade sporov aj dokazovania plnenia zmluvy a (ii) na účely predchádzania podvodom pri preberaní tovaru (napr. prevzatie zásielky neoprávnenou osobou).

Poskytnutie údajov pre vyššie uvedené účely je zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Na účely plnenia zmluvy budeme Vaše osobné údaje spracúvať a uchovávať počas trvania zmluvného vzťahu a po jeho zániku do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv zo zmluvy alebo po dobu nevyhnutne potrebnú, najmenej však päť rokov od skončenia zmluvného vzťahu založeného kúpnou zmluvou. 

Plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa

V súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež na účely plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa, a to najmä v oblasti daní a účtovníctva, 

V prípade, že zmluvu uzatvorila ako zákazník právnická osoba, máme oprávnený záujem spracúvať na tento účel aj osobné údaje jej zástupcov (napr. zamestnancov, štatutárnych zástupcov, splnomocnených zástupcov, kontaktných osôb) získaných v súvislosti so zmluvným vzťahom so zákazníkom. 

Ak to bude relevantné, toto spracúvanie sa bude uskutočňovať len po dobu nevyhnutne potrebnú.

Marketingová komunikácia

Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa a telefónne číslo môžeme tiež použiť na účely Vášho kontaktovania a zasielania informácií o činnosti Prevádzkovateľa o usporadúvaných akciách, ponúkaných výrobkoch, službách a iných aktivitách Prevádzkovateľa, vrátane zasielania týchto informácií prostredníctvom elektronickej pošty (najmä e-mail) spracúvame. Toto spracúvanie sa uskutočňuje na základe nášho oprávneného záujmu na priamom marketingu našich produktov a zvýšení a zefektívnení ich predaja. 

Prevádzkovateľ Vás týmto ďalej informuje, že Vaša e-mailová adresa uvedená v objednávke alebo iným spôsobom poskytnutá Prevádzkovateľovi v súvislosti s nákupom tovarov u Prevádzkovateľa, môže byť v súlade s § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) využitá na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov Prevádzkovateľa , t.j. na zasielanie obchodných oznámení Prevádzkovateľa s ponukou podobných tovarov Prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty.

V prípade, ak si neprajete ďalšie zasielanie takýchto obchodných oznámení, ste oprávnený jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť takéto zasielanie obchodných oznámení, a to buď prejavením svojho nesúhlasu odkliknutím na príslušnom mieste v obchodnom oznámení alebo zaslaním e-mailu obsahujúceho nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa: info@aktaon.com.

Návšteva našej webovej stránky

Zaznamenávame a ukladáme IP adresu počítača, aby sme odoslali obsah našich navštívených webových stránok do Vášho počítača (napr. texty, obrázky a súbory na stiahnutie atď.) v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Tieto údaje spracúvame tiež preto, aby sme identifikovali a oznámili akékoľvek protiprávne konanie. Právnym základom v tomto prípade je náš oprávnený záujem. V tomto kontexte je v našom záujme, čo sa týka spracúvania osobných údajov, zabezpečiť riadne fungovanie našej webovej stránky a podnikania uskutočňovaného cez našu webovú stránku.

Pokiaľ spracúvame Vaše údaje, ako je uvedené vyššie, na účely zabezpečenia funkčnosti našej webovej stránky vo vzťahu k Vám, poskytnutie údajov je zmluvnou požiadavkou. Pre tento účel Vaše údaje spracúvame po dobu nevyhnutne potrebnú, najmä počas Vášho využívania našich webových stránok.

Odvolanie súhlasu

Ak ste súhlasili so spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 6 ods.1 písmeno a) GDPR, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracúvania na základe súhlasu až do času odvolania súhlasu. Odvolať svoj súhlas môžete zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktnú adresu Prevádzkovateľa uvedenú na konci tohto vyhlásenia alebo telefonicky.

Poskytovanie údajov tretím stranám

Osobné údaje spracúva priamo Prevádzkovateľ alebo vybraní sprostredkovatelia, ktorí poskytujú dostatočné a primerané záruky na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti Vašich osobných údajov a postupujú pri spracúvaní na základe zdokumentovaných pokynov Prevádzkovateľa.

Môže ísť najmä o poskytovateľov služieb, ktorí spracúvajú údaje v našom mene (poskytovatelia účtovných služieb alebo poskytovatelia služieb v oblasti e-mailového marketingu, IT služieb, návrhu a vývoja softvéru alebo na podporu spracovania žiadostí od zákazníkov). Externí poskytovatelia služieb sú starostlivo vyberaní a kontrolovaní v pravidelných intervaloch, aby sa zabezpečila primeraná ochrana osobných údajov.

Títo poskytovatelia služieb (sprostredkovatelia) sú viazaní našimi pokynmi. Vzhľadom na to podliehajú našim požiadavkám, ktoré zahŕňajú spracúvanie Vašich údajov výhradne v súlade s našimi pokynmi a v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Sú zmluvne zaviazaní, aby zaobchádzali s Vašimi údajmi tak, aby zachovali dôvernosť informácií a nie sú oprávnení spracúvať údaje na iné účely, ako sú dohodnuté.

Poskytnutie údajov k sprostredkovateľom sa uskutočňuje na základe čl. 28 ods. 1 GDPR.

Pri doručovaní tovarov poskytujeme Vaše údaje nevyhnutne potrebné pre doručenie externým poskytovateľom kuriérskych, resp. doručovateľských služieb. Iným tretím stranám Vaše údaje neposkytujeme (ani na komerčné účely).

Okrem vyššie spomínaného, máme právo poskytnúť Vaše osobné údaje súdom, orgánom činným v trestnom konaní a prípadne poškodeným tretím stranám bez Vášho výslovného súhlasu, ak je to potrebné na objasnenie nezákonného využívania našich služieb alebo iného protiprávneho konania alebo na uplatnenie právnych nárokov. Takéto poskytnutie sa však uskutoční iba vtedy, ak existujú konkrétne dôkazy o nezákonnom konaní alebo zneužití. Zároveň máme právnu povinnosť poskytovať na požiadanie informácie niektorým verejným orgánom.

Takéto poskytnutie údajov je založené najmä na našom oprávnenom záujme zabrániť zneužitiu, umožniť stíhanie trestných činov a zabezpečiť uplatňovanie svojich práv, ak naše záujmy prevážia nad Vašimi záujmami a právami na ochranu Vašich osobných údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Prenos údajov do tretích krajín

V súčasnosti nie je plánovaný prenos údajov do tretích krajín. V prípade takéhoto prenosu zavedieme opatrenia potrebné pre splnenie požadovaných zákonných podmienok. Predovšetkým však budete včas informovaný o príslušných príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov v súlade s právnymi požiadavkami.

Zabezpečenie

Prevádzkovateľ realizuje vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu všetkých osobných údajov, pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. Platí to aj pre všetky nakupované externé služby. Overujeme účinnosť našich opatrení na ochranu údajov a neustále ich vylepšujeme v súlade s technologickým rozvojom. Zadané osobné údaje sú šifrované počas prenosu pomocou bezpečného šifrovacieho procesu.

Cookies

Na našej webovej stránke Internetového obchodu (www.aktaon.com) používame súbory „cookies“. Cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú informácie umožňujúce identifikáciu častých návštevníkov výlučne po dobu ich návštevy stránky www.aktaon.com. Cookies neobsahujú žiadne Vaše osobné údaje. Súbory „cookies“ získavame za nasledovným účelom a z nasledovných dôvodov:

a) Cookies Vám ušetrí niekoľkonásobné zadávanie údajov, uľahčuje Vám sprostredkovanie špecifického obsahu a pomáha nám identifikovať obzvlášť obľúbené oblasti online ponuky v Internetovom obchode. Okrem iného sme tak schopný zladiť obsah webovej stránky Internetového obchodu presne s Vašimi potrebami.

b) Prostredníctvom cookies zaznamenávame celkový počet návštevníkov webovej stránky Internetového obchodu v agregovanej forme, čo nám umožňuje aktualizovať a zlepšovať webovú stránku Internetového obchodu.

c) Používame cookies, aby sme lepšie zistili, ako sa využíva webová stránka Internetového obchodu, a aby sme umožnili lepšiu navigáciu na nej. Cookies nám napríklad umožňujú zistiť, či ste webovú stránku Internetového obchodu už predtým navštívili, alebo ste na tejto stránke po prvýkrát. Odoslaním objednávky nám udeľujete súhlas s používaním a získavaním súborov „cookies“, pričom podľa § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách sa za takýto Váš súhlas považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu. Zmenou nastavenia webového prehliadača môže používateľ aj po udelení tohto súhlasu kedykoľvek používanie súborov „cookies“ jednoducho zakázať (vrátane cookies tretích strán). V prípade zákazu používania súborov „cookies“ v prehliadači však niektoré časti alebo funkcie webovej stránky Internetového obchodu nemusia správne fungovať.

Štandardné doby na vymazanie údajov:

Pokiaľ toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov neobsahuje iné osobitné ustanovenia pre uchovávanie údajov, Vaše osobné údaje uchovávame počas doby nevyhnutnej na naplnenie stanoveného účelu. V prípade spracúvania osobných údajov na základe Vášho súhlasu, uchováme Vaše údaje len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený, resp. do doby pokým nedôjde k jeho odvolaniu.

Ďalšie používanie údajov a ich vymazanie

Akékoľvek ďalšie spracúvanie alebo používanie Vašich osobných údajov sa zvyčajne vykoná len v rozsahu povolenom na základe právneho predpisu alebo ak ste súhlasili so spracúvaním údajov. V prípade ďalšieho spracúvania na iné účely ako tie, na ktoré boli údaje pôvodne získané, Vás budeme o ďalšom použití informovať a poskytneme Vám všetky dôležité informácie pred ďalším spracúvaním.

Vaše práva súvisiace so spracúvaním osobných údajov

Právo na prístup

Na požiadanie máte právo od nás získať informácie o osobných údajoch, ktoré sa Vás týkajú a ktoré sme spracúvali v rozsahu, ktorý je definovaný v čl. 15 GDPR. Vašu žiadosť môžete poslať poštou alebo e-mailom na nižšie uvedené adresy.

Právo na opravu

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili akékoľvek nepresnosti vo Vašich osobných údajoch, ktoré sa Vás týkajú (článok 16 GDPR). Na tento účel kontaktujte nižšie uvedenú adresu.

Právo na vymazanie

Ak máte platné právne dôvody vymedzené v čl. 17 GDPR, máte právo na okamžité vymazanie ("právo byť zabudnutý") osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Medzi tieto právne dôvody patrí: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané, alebo odvolávate svoj súhlas a neexistujú žiadne iné právne dôvody na spracúvanie; dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu (a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie - neuplatňuje sa na námietky voči priamemu marketingu). Ak chcete uplatniť svoje právo, kontaktujte nižšie uvedenú kontaktnú adresu.

Právo na obmedzenie spracúvania

Ak sú splnené kritériá definované v čl. 18 GDPR, máte právo na obmedzenie spracúvania, ako je uvedené v predchádzajúcom článku GDPR. Podľa tohto článku sa môže požadovať obmedzenie spracúvania, najmä ak je spracúvanie nezákonné a dotknutá osoba sa bráni vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich používania, alebo ak dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, ak nie je jasné, či náš oprávnený dôvod na spracúvanie prevyšuje záujmy dotknutej osoby. Ak chcete uplatniť svoje právo, kontaktujte nižšie uvedenú kontaktnú adresu.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na prenosnosť údajov, ako je definované v čl. 20 GDPR. To znamená, že máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo na prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi. Predpokladom je, že spracúvanie je založené na súhlase alebo zmluve a je vykonávané automatizovanými prostriedkami. Ak chcete uplatniť svoje právo, kontaktujte nižšie uvedenú kontaktnú adresu.

Právo na námietku

Podľa čl. 21 GDPR máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ktoré je založené na článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Budeme upúšťať od spracúvania Vašich osobných údajov, pokiaľ nemôžeme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevyšujú Vaše záujmy, práva a slobody, alebo pokiaľ nie je účelom spracúvania preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov. Ak chcete uplatniť svoje právo, kontaktujte nižšie uvedenú kontaktnú adresu.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak si myslíte, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré sme vykonali, je nezákonné alebo neprípustné, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. Tento orgán môžete kontaktovať na adrese:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36064220
www.dataprotection.gov.sk

Data Protection Officer – Tibor Hipik

Akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, žiadostí o informácie a uplatnenie práv dotknutých osôb alebo sťažností adresujte na nižšie uvedenú adresu spoločnosti (prevádzkovateľa), prípadne sa môžete obrátiť aj na našu zodpovednú osobu (DPO), ktorá je Vám k dispozícii.

Data Protection Officer (zodpovedná osoba prevádzkovateľa v zmysle GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z.)

Kontaktné údaje DPO:

Tibor Hipik
Telefón: +421 948 541 086
e-mail: hipik@aktaon.com          

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

AKTAON s.r.o.
Vyšehradská 12
851 06 Bratislava
Telefón: 0905 901 604
e-mail: info@aktaon.com

V Bratislave, dňa: 01.12.2021

 

Reklamačný poriadok
Mohlo by vás zaujímať
Reklamačný poriadok